Απόστολος Κυριακής 30.5.2021

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - Απόστολος Κυριακής - Πράξεις των Αποστόλων - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Πραξ. 11.19-30)

Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον.

Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿Ιουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς ῾Ελληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ὁ Βαρνάβας καὶ ὁ Σαῦλος ἀποστέλλονται εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ῎Αγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους και μεγάλος αριθμός, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν προς τον Κύριο.

Όσοι είχαν διασκορπισθεί εξαιτίας του διωγμού που είχε γίνει λόγω του Στεφάνου, έφτασαν ως τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Και δεν κήρυσσαν τον λόγο παρά μόνο σε Ιουδαίους. Μερικοί από αυτούς κατάγονταν από την Κύπρο και την Κυρήνη και αφού εισήλθαν στην Αντιόχεια, κήρυξαν στους Ελληνιστές το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού Χριστό. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους και μεγάλος αριθμός, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν προς τον Κύριο. Η δε εκκλησία των Ιεροσολύμων άκουσε αυτήν την πληροφορία, περί αυτών, και απέστειλαν τον Βαρνάβα, να πάει ως την Αντιόχεια. Όταν αυτός έφθασε, βλέποντας τη Χάρη του Θεού, χάρηκε, και τους παρακινούσε όλους να παραμένουν αποφασιστικά με όλη τους την καρδιά στον Κύριο. Διότι ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και με πίστη. Και προστέθηκε αρκετό πλήθος στον Κύριο. Και πήγε στην Ταρσό ο Βαρνάβας, για να αναζητήσει τον Σαύλο και αφού τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Έμειναν έναν ολόκληρο χρόνο αυτοί και συμμετείχαν στις συνάξεις της τοπικής εκκλησίας και δίδασκαν αρκετό πλήθος. Και στην Αντιόχεια ονομάσθηκαν για πρώτη φορά οι μαθητές «Χριστιανοί». Παράλληλα, ο Βαρνάβας και ο Σαύλος στάλθηκαν στην Ιουδαία. Εκείνες τις ημέρες ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια προφήτες. Κάποιος από αυτούς που ονομαζόταν Άγαβος σηκώθηκε και φωτισμένος με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, μίλησε για μεγάλη πείνα που επρόκειτο να πέσει σε όλη την οικουμένη· κάτι που πράγματι συνέβη επί Καίσαρος Κλαυδίου. Αποφάσισαν τότε οι μαθητές να στείλουν ό,τι μπορούσε ο καθένας -ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους αδελφούς τους που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Αυτό πράγματι έκαναν, στέλνοντας στους πρεσβυτέρους μέσω του Βαρνάβα και του Σαύλου.

Απόστολος Κυριακής 30.5.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή