Δοξαστικό Κυριακής της Σαμαρείτιδος – Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας

Δοξαστικό Κυριακής της Σαμαρείτιδος - Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπιστὰς τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ,Η πηγή της ζωής, ο σωτήρας μας Ιησούς, στάθηκε στο πηγάδι του Προπάτορα Ιακώβ,
πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς Σαμαρείτιδος. Τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης,ζητώντας να πιεί νερό από μία γυναίκα Σαμαρείτιδα. Αφού του είπε πως δεν έχει κοινωνία με του Ιουδαίους,
ὁ σοφὸς δημιουργὸς μετοχετεύει αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος,ο σοφός δημιουργός την προτρέπει με τα γλυκά του λόγια, στην αναζήτηση περισσότερο του αιωνίου νερού,
ὃ καὶ λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα, Δεῦτε, ἴδετε τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, παραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.το οποίο μόλις εκείνη το έλαβε κήρυξε στους πάντες λέγοντας: «Σπεύστε να δείτε Εκείνον που γνωρίζει τα κρύφια, τον Θεό, που έλαβε σάρκα για να σώσει τον άνθρωπο».

Δοξαστικό Κυριακής της Σαμαρείτιδος – Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας – Ήχος πλ.β
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή