Ειρμοί του κανόνα της Κυριακής του Θωμά

Ειρμοί του κανόνα της Κυριακής του Θωμά - Άσωμεν πάντες λαοί - Απαρχή - Θεολογία
Ειρμοί του κανόνα της Κυριακής του ΘωμάΑπόδοση στη Νεοελληνική
ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας, Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι, καὶ ἐν βυθῷ θαλάσσης, ποδὶ ἀβρόχως ὁδηγήσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται.Ας ψάλλουμε όλοι οι λαοί τραγούδι θριαμβευτικό σε Αυτόν που απάλλαξε τον Ισραήλ απ’ την πικρή σκλαβιά και τους οδήγησε μέσα από τον βυθό της θάλασσας χωρίς να βρέξουν ούτε τα πόδια τους, γιατί είναι δοξασμένος.
Στερέωσόν με Χριστέ, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, καὶ φώτισόν με φωτὶ τοῦ προσώπου σου· οὐκ ἔστι γὰρ ἅγιος, πλήν σου φιλάνθρωπε.Στήριξέ με, Χριστέ, πάνω στην πέτρα των εντολών σου και φώτισέ με μέσα στο φως του προσώπου Σου, γιατί δεν υπάρχει Άγιος, εκτός από Εσένα φιλάνθρωπε.
Μέγα τὸ μυστήριον, τῆς σῆς Χριστὲ οἰκονομίας! τοῦτο γὰρ ἄνωθεν προβλέπων, θεοπτικῶς ὁ Ἀββακούμ. Ἐξῆλθες ἐβόα σοι, εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου φιλάνθρωπε.Μέγα το Μυστήριο της φροντίδας σου Χριστέ! Διότι από ψηλά βλέποντάς το προφητικά με θεοπτία ο Αββακούμ σου φώναζε: “Εξήλθες για τη σωτηρία του λαού σου, φιλάνθρωπε!”
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες ὑμνοῦμέν σε Χριστέ, τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παράσχου φιλάνθρωπε.Ξυπνώντας τα χαράματα σε υμνούμε Χριστέ, Εσένα που δεν έχεις αρχή όπως και ο Πατέρας και είσαι Σωτήρας των ψυχών μας. Χάρισε την ειρήνη στον κόσμο, φιλάνθρωπε.
Τὸν Προφήτην διέσωσας, ἐκ τοῦ κήτους Φιλάνθρωπε, κἀμὲ τοῦ βυθοῦ τῶν πταισμάτων, ἀνάγαγε δέομαι.Έσωσες τον Προφήτη από το κήτος, φιλάνθρωπε, σε παρακαλώ τράβα κι εμένα από τον βυθό των αμαρτιών.
Εἰκόνι λατρεύειν, μουσικῆς συμφωνίας, συγκαλουμένης λαούς, ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιὼν ᾄδοντες, πατρικῶς οἱ Παῖδες Δαυΐδ, τυράννου ἔλυσαν, τὸ παλίμφημον δόγμα, καὶ τὴν φλόγα εἰς δρόσον μετέβαλον, ὕμνον ἀναμέλποντες, ὁ ὑπερυψούμενος τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.Ψέλνοντας τα τραγούδια της Σιών με μουσική συμφωνία, πατρικά τα παιδιά του Δαβίδ διέλυσαν το ανόητο δόγμα της λατρείας μιας εικόνας του τυράννου και μετέβαλαν τη φλόγα σε δροσιά, ψέλνοντας τον ύμνο: «Εσύ, Θεέ, που δοξάζεσαι από τους Πατέρες μας και από εμάς, είσαι ευλογημένος».
Τὸν ἐν φλογὶ πυρός, καιομένης καμίνου διαφυλάξαντα Παῖδας, καὶ ἐν μορφῇ Ἀγγέλου συγκαταβάντα τούτοις, ὑμνεῖτε Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.Αυτόν που διαφύλαξε από τις πύρινες φλόγες στο καμίνι τους Παίδες και με μορφή αγγέλου τους συμπαραστάθηκε, Αυτόν να υμνείτε ως Κύριο και να εκθειάζετε για πάντα.
Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα, καὶ Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἀρίζηλον δόξαν καὶ ἀνωτέραν πάντων τῶν ποιημάτων ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.Εσένα τη φωτεινή λαμπάδα και Μητέρα του Θεού, την πεντακάθαρη δόξα, ανώτερη από κάθε δημιούργημα, με ύμνους δοξάζουμε.

Ειρμοί του κανόνα της Κυριακής του Θωμά
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή