“Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ” – Δοξαστικό Aίνων Κυριακής του Θωμά

"Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ" - Δοξαστικό Aίνων Κυριακής του Θωμά - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ τῆς Ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός,Οκτώ ημέρες μετά την Ανάστασή σου βασιλιά Ιησού, μονογενή Λόγε του Πατέρα,
ὤφθης τοῖς Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, καὶ τῷ ἀπιστοῦντι Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας.σε είδαν οι μαθητές σου μέσα από τις κλειστές πόρτες, δίνοντάς τους ειρήνη και δέιχνοντας τα σημάδια σου στον άπιστο Θωμά.
Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ τὴν ἀκήρατόν μου πλευράν, ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι.«Εμπρός ψηλάφησε τα χέρια, τα πόδια και την ακήρατη πλευρά μου». Ο δε Θωμάς, αφού πείστηκε φώναξε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου»

“Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ” – Δοξαστικό Aίνων Κυριακής του Θωμά
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή