Ευαγγέλιο Κυριακής 18.4.2021

Κυριακή Ε' Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας - Ευαγγέλιο Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Ε’ Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Μκ. ι’ 32 – 45)

Καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τους δώδεκα μαθητὰς αὑτοῦ, καὶ ἢρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. Ὃτι ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς Ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν. καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε. καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· Οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· Καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει.

Εκείνο τον καιρό, πήρε ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητές του και άρχισε να τους λέει για αυτά που πρόκειται να συμβούν. «Ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς, θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στον ειδωλολατρικό κόσμο. Θα τον χλευάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου και του λένε:  «Διδάσκαλε, θέλουμε να σου ζητήσουμε να μας κάνεις μια χάρη». Και εκείνος τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω;» Του είπαν: «Βάλε μας να καθίσουμε, όταν δοξαστείς, ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι;» Και εκείνοι απάντησαν: «Μπορούμε». Τότε ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Το ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε, και το βάπτισμα με το οποίο εγώ θα βαπτιστώ θα βαπτισθείτε κι εσείς· αλλά το να καθίσετε στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι δική μου εξουσία για να τη δώσω, αλλά ανήκει σ’ εκείνους για τους οποίους είναι ετοιμασμένο». Και όταν το άκουσαν οι δέκα άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Γνωρίζετε πως αυτοί που θεωρούνται άρχοντες στα έθνη υποδουλώνουν τους ανθρώπους και αυτοί που έχουν μεγάλα αξιώματα, τους εξουσιάζουν. Όμως δεν θα είναι έτσι για εσάς, αλλά αν κάποιος θέλει να γίνει ανώτερος μεταξύ σας, θα είναι υπηρέτης σας, ενώ αν κάποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, θα είναι δούλος όλων. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του για να σωθούν πολλοί.»

Ευαγγέλιο Κυριακής 18.4.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή