Δοξαστικό Αίνων, Κυριακή της Σταυροπροσκηνύσεως

Δοξαστικό Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως - Λειτουργικά Κείμενα - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Δόξα… Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’
Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ο Κύριος των πάντων δίδαξε με παραβολή να αποφεύγουμε την υψηλόφρονη γνώμη των κακίστων Φαρισαίων και να μην επιζητούμε περισσότερα από αυτό που πρέπει να επιζητούμε. Μας δίδαξε γινόμενος ο ίδιος ο τύπος και το παράδειγμα και κένωσε τον εαυτό του μέχρι τον Σταυρό και τον θάνατο. Αφού ευχαριστήσουμε, λοιπόν, μαζί με τον Τελώνη, ας πούμε: «Εσύ, ο Θεός μας, που έπαθες για χάρη μας κι έμεινες απαθής απάλλαξε μας από τα πάθη μας και σώσε τις ψυχές μας».