Ευαγγέλιο Κυριακής 21.3.2021

Α' Κυριακή των Νηστειών - Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία - Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Κυριακή Α´ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας (Ιω. 1.44-52)

Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ.

Την επόμενη ημέρα θέλησε ο Ιησούς να αναχωρήσει για τη Γαλιλαία. Και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Ήταν, λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέει σε αυτόν: «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στον Νόμο και οι Προφήτες, τον βρήκαμε, τον Ιησού τον υιό του Ιωσήφ, που κατάγεται από τη Ναζαρέτ». Και του είπε ο Ναθαναήλ: «Είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό;». Και του λέει ο Φίλιππος, «Έλα και δες». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς το μέρος του και λέει γι’ αυτόν: «Να, στ’ αλήθεια, ένας Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις;». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να βρίσκεσαι κάτω από τη συκιά». Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του είπε, «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις». Και του λέει: «Αλήθεια σας διαβεβαιώνω, από τώρα και στο εξής θα δείτε τον Ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν για τον Υιό του ανθρώπου».

Ευαγγέλιο Κυριακής 21.3.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή