Πεντηκοστάρια Τριωδίου

Πεντηκοστάρια Τριωδίου - Λατρευτική Ζωή - Λειτουργικά Κείμενα - Θεολογία - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. δ´
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ´ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
Άνοιξε μου τις πύλες της μετάνοιας Ζωοδότα, από νωρίς έρχεται η ψυχή μου στον ναό σου, φέρνοντας τον ναό του σώματός μου αμαυρισμένο, αλλά εσύ ως συμπονετικός καθάρισέ το με το πολυεύσπλαχνο έλεός σου.
Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.
Κατεύθυνέ με στους δρόμους της σωτηρίας Θεοτόκε, γιατί βρώμισα την ψυχή μου με αισχρές αμαρτίες, αφού ξόδεψα ραθύμως τη ζωή μου, απάλλαξέ με, με τις μεσιτείες σου, από κάθε βρωμιά.

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε
Πεντηκοστάρια Τριωδίου – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή