Ευαγγέλιο Κυριακής 7.3.2021

Η Βασιλεία του Θεού - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία - Ευαγγελικός Λόγος

Κυριακή της Απόκρεω (Μτ. 25.31-46)

Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε την Βασιλεία που έχει ετοιμασθεί για εσάς από καταβολής κόσμου.

Και όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει πάνω στον ένδοξο θρόνο του και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει μεταξύ τους, όπως ο ποιμένας ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια στα αριστερά. Τότε θα πει ο βασιλιάς σε εκείνους που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που έχει ετοιμασθεί για εσάς από καταβολής κόσμου. Διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήλθατε σε μένα». Τότε θα αποκριθούν σε αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντας: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε; Πότε δε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ενδύσαμε; Και πότε σε είδαμε να είσαι ασθενής ή σε φυλακή και ήλθαμε κοντά σου;». Και αποκρινόμενος ο βασιλιάς θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον πράξατε αυτά σε έναν από αυτούς τους αδελφούς μου τους ελάχιστους, πράξατε αυτά σε εμένα». Τότε θα πει και σε εκείνους στα αριστερά του: «Φύγετε μακριά μου, οι καταραμένοι, στο πυρ το αιώνιο, που έχει ετοιμασθεί από τον διάβολο και τους αγγέλους του. Διότι πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ενδύσατε, ασθενής και σε φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα του αποκριθούν και αυτοί, λέγοντας: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε;». Τότε θα τους αποκριθεί, λέγοντας: «Αλήθεια, σας λέω, εφόσον δεν πράξατε αυτά σε έναν από αυτούς τους αδελφούς μου τους ελάχιστους, δεν πράξατε αυτά ούτε σε μένα». Και θα απέλθουν αυτοί σε κόλαση αιώνια, ενώ οι δίκαιοι σε ζωή αιώνια.

Ευαγγέλιο Κυριακής 7.3.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή