Απόστολος Κυριακής 28.2.2021

Σύλληψη της Θεοτόκου - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Αποστολικό Ανάγνωσμα - Θεολογία

Κυριακή λδ΄ Επιστολών (Α΄ Κορ. 6.12-20)

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει.

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα.

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιασθώ από οτιδήποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός όμως και αυτήν και αυτά θα τα καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει μέσω της δυνάμεώς του. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; Άρα, λοιπόν, τα μέλη του Χριστού θα τα κάνω μέλη πόρνης; Ας μην γίνει ποτέ αυτό! Ή δεν γνωρίζετε ότι εκείνος που προσκολλάται στην πόρνη είναι ένα σώμα μαζί της; Διότι θα γίνουν λέει δύο σάρκα μία. Ενώ εκείνος που προσκολλάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα μαζί του. Να αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα, το οποίο ο κάθε άνθρωπος θα κάνει, είναι εκτός του σώματός του, ενώ εκείνος που πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Ή δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είναι του εαυτού σας; Διότι έχετε εξαγορασθεί έναντι τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό στο σώμα σας και στο πνεύμα σας, τα οποία και τα δύο είναι του Θεού.

Απόστολος Κυριακής 28.2.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή