Απόστολος Κυριακής 14.2.2021

Απόστολος - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική ζωή - Θεολογία - Πατερικά Κείμενα

Κυριακή Ιζ’ Επιστολών ( Β’ Κορ. 6.16-18)

Ὑμεῖς  ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος.

Ἀδελφοί, ὑμεῖς  ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού.

Αδελφοί, εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, καθώς ο Θεός είπε: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους, θα είμαι για αυτούς Θεός, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Για αυτό ξεφύγετε από αυτούς και απομακρυνθείτε», λέει ο Κύριος. «Μην αγγίζετε βρώμικα πράγματα, κι εγώ θα σας δεχτώ. Και θα είμαι για σας Πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι και θυγατέρες μου», λέει ο παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί μου, ας κα­θαρίσουμε τους εαυτούς μας από καθετί που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με σεβασμό στον Θεό.

Απόστολος Κυριακής 14.2.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή