Ευαγγέλιο Κυριακής 17.1.2021

Η θεραπεία των δέκα λεπρών - Ευαγγέλιο Κυριακής - Ευαγγέλιο - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Η Θεραπεία των δέκα λεπρών (Λουκ. 17.12-19)

Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε.

Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρεια και τη Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άνδρες, που στάθηκαν μακριά του και του φώναξαν δυνατά: “Ιησού, αφέντη, βοήθησέ μας!”. Βλέποντάς τους, εκείνος τους είπε: “Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς”. Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε με δυνατή φωνή να δοξάσει τον Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Αυτός ήταν Σαμαρείτης. Ο Ιησούς τότε είπε: “Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα πού είναι; Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει τον Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής;”. Και είπε σ΄ αυτόν: “Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε”.

Ευαγγέλιο Κυριακής 17.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή