Απόστολος Κυριακής 17.1.2021

Απόστολος Κυριακής - Απόστολος - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Απόστολος του Οσίου Αντωνίου (Εβρ. ΙΓ΄ 17-21)

Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε.

Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν  Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ  Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Να είστε ευπειθείς και να υπακούτε στους πνευματικούς πατέρες σας.

Αδελφοί, να είστε ευπειθείς και να υπακούτε στους πνευματικούς πατέρες σας, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών σας, σαν άνθρωποι που θα δώσουν λόγο στον Κύριο για σας. Βοηθήστε τους, ώστε να επιτελούν το έργο αυτό με χαρά και να μην αναστενάζουν, αφού κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα. Να προσεύχεστε για μας, γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε αγαθή την συνείδησή μας, αφού θέλουμε σε όλους σας να συμπεριφερόμαστε καλά. Και, περισσότερο, σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό (την προσευχή), για να αποδοθώ το ταχύτερο σε σας. Ο Θεός της ειρήνης, αυτός που ανέστησε από τους νεκρούς τον μέγα ποιμένα των προβάτων, τον Κύριο μας Ιησού, με το αίμα της αιώνιας διαθήκης, να σας καταστήσει ικανούς σε κάθε αγαθό έργο, ώστε να κάνετε το θέλημά του. Κι Εκείνος να ενεργεί σε σας το ευάρεστο έργο διά του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν

Απόστολος Κυριακής 17.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή