Απόστολος Κυριακής 10.1.2021

Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή μετά των Φώτων (Εφεσίους 4.7-13)

Καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ

Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Να φτάσουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού

Στον καθένα μας δόθηκε η χάρις, σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Xριστού. Γι’ αυτό και λέει η Γραφή: «Aνέβηκε ψηλά και αιχμαλώτισε υπηκόους κι έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Kαι αυτό το «ανέβηκε», τι άλλο σημαίνει, παρά το ότι κατέβηκε πρώτα στα χαμηλότερα, κάτω εδώ στη γη; Αυτός που κατέβηκε, ο ίδιος είναι επίσης και αυτός που ανέβηκε ψηλότερα απ’ όλους τους ουρανούς, έτσι ώστε να αποτελέσει την ολοκλήρωση των πάντων. Kι αυτός είναι που όρισε τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές και τους ποιμένες και δασκάλους, με σκοπό τον καταρτισμό των πιστών για την επιτέλεση των διαφόρων διακονιών, για την οικοδομή του σώματος του Xριστού, μέχρι να φτάσουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι, φτάνοντας στο βαθμό της πνευματικής ωριμότητας που χαρίζει ο Χριστός στον άνθρωπο.

Απόστολος Κυριακής 10.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή