Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος - Βαπτιστής - Θεολογία - Απαρχή - Χριστούγεννα

Κατά Ιωάννην (α’ 29 – 34)

Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό, και να κάθεται πάνω του.

Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι για τον οποίον είπα: «Ύστερα από μένα έρχεται ένας άντρας που πριν από μένα έχει υπάρξει, γιατί ήταν η αρχή μου». Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά για να φανερωθεί στον λαό Ισραήλ, γι’ αυτό εγώ ήρθα βαφτίζοντας στο νερό». Και έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης, λέγοντας: «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό, και να κάθεται πάνω του. Εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαφτίζω στο νερό, μου είπε: «Σε αυτόν που θα δεις να κατεβαίνει το Πνεύμα και να κάθεται πάνω του, αυτός είναι που θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο». Και είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο υιός του Θεού».

Ευαγγέλιο Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή