Ευαγγέλιο Κυριακής 3.1.2021

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.1.2021 - Απαρχή - Λειτουργική ζωή: Ευαγγέλιο

Κυριακή προ των Φώτων (Μρ. 1.1-8)

Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εγώ μεν σας βάπτισα με νερό, ενώ εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο.

Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Όπως έχει γραφεί στους προφήτες: «Να, εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο μου πριν από εσένα, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμο, μπροστά σου. Φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο: «προετοιμάστε την οδό του Κυρίου, να κάνετε ευθείς τους δρόμους αυτού». Αυτό έγινε ο Ιωάννης, με το να βαπτίζει στην έρημο και να κηρύσσει βάπτισμα μετάνοιας για την άφεση των αμαρτιών. Και πήγαινε προς αυτόν όλη η Ιουδαία και οι Ιεροσολυμίτες, και όλοι βαπτίζονταν στον Ιορδάνη ποταμό από αυτόν, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους. Και ήταν ντυμένος με τρίχωμα καμήλας και δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση του, και έτρωγε ακρίδες από χόρτα και άγριο μέλι. Και κήρυττε, λέγοντας: «Έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω από εμένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το κορδόνι των υποδημάτων του. Εγώ μεν, σας βάπτισα με νερό, εκείνος δε θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο».

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή