Δοξαστικό Αίνων Μεγάλου Βασιλείου

Δοξαστικό αίνων Μεγάλου Βασιλείου - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων οὐρανόθεν κομισάμενος, καὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων στηλιτεύσας ἐν τοῖς δόγμασιν, Ἀρχιερέων ὑπάρχεις δόξα καὶ ἑδραίωμα, παμμακάριστε Βασίλειε, καὶ πάντων τῶν Πατέρων διδασκαλίας ὑπόδειγμα. Παρρησίαν ἔχων πρὸς Χριστόν, αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσύ που φέρνεις από τους ουρανούς τη χάρη των θαυμάτων και κατέδειξες, με βάση τα δόγματα, την πλάνη των ειδώλων, παμμακάριστε Βασίλειε, είσαι η αίγλη και το στήριγμα των Αρχιερέων και όλων των Πατέρων το πρότυπο της διδασκαλίας. Με την παρρησία που έχεις στον Χριστό, παρακάλεσέ Τον να σώσει τις ψυχές μας.

Δοξαστικό Αίνων Μεγάλου Βασιλείου – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή