«Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων…»

Δοξαστικό αίνων Μεγάλου Βασιλείου - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων οὐρανόθεν κομισάμενος,Εσύ που φέρνεις από τους ουρανούς τη χάρη των θαυμάτων
καὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων στηλιτεύσας ἐν τοῖς δόγμασιν,και κατέδειξες, με βάση τα δόγματα, την πλάνη των ειδώλων,
Ἀρχιερέων ὑπάρχεις δόξα καὶ ἑδραίωμα, παμμακάριστε Βασίλειε,παμμακάριστε Βασίλειε, είσαι η αίγλη και το στήριγμα των Αρχιερέων
καὶ πάντων τῶν Πατέρων διδασκαλίας ὑπόδειγμα. και όλων των Πατέρων το πρότυπο της διδασκαλίας.
Παρρησίαν ἔχων πρὸς Χριστόν, αὐτὸν ἱκέτευε,Με την παρρησία που έχεις στον Χριστό,
σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.παρακάλεσέ Τον να σώσει τις ψυχές μας.

Ψάλλει χορός ψαλτών υπό τον κ. Σωτήριο Κουτσούρη.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

«Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων…»