Ευαγγέλιο Κυριακής 27.12.2020

Ευαγγέλιο Κυριακής - Λειτουργική ζωή - Απαρχή

Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος, Δαυίδ τοῦ προφητάνακτος, Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος καί ἀποστόλου – Μτθ. 2, 13-23

«Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου…»

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται σε όνειρο στον Ιωσήφ και του λέει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί, έως ότου σου πω, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει». Μόλις ξύπνησε ο Ιωσήφ, πήρε τη νύχτα το παιδί και την μητέρα του και αναχώρησε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη, για να εκπληρωθεί η προφητεία: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον υιό μου». Τότε ο Ηρώδης, επειδή κατάλαβε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, θύμωσε πάρα πολύ και έστειλε να σκοτώσει όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρά της από δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο γεννήσεως, που εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιερεμία του προφήτου: «Φωνή ακούσθηκε στη Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήταν η Ραχήλ που έκλαιγε τα παιδιά της και δεν παρηγοριόταν, διότι δεν υπάρχουν πλέον». Μετά τον θάνατο του Ηρώδη, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται, σε όνειρο στον Ιωσήφ, όταν ήταν στην Αίγυπτο, και του λέει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε στη γη του Ισραήλ, διότι έχουν πεθάνει εκείνοι, που ζητούσαν την ζωή του παιδιού». Αυτός όταν ξύπνησε, πήρε το παιδί και την μητέρα του και πήγε στη γη του Ισραήλ. Επειδή όμως άκουσε ότι ο Αρχέλαος είναι βασιλιάς της Ιουδαίας αντί του πατέρα του, Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί. Σε όνειρο καθοδηγήθηκε από τον Θεό και έφυγε στα μέρη της Γαλιλαίας. Και όταν έφθασε, έμεινε στην πόλη, που ονομαζόταν Ναζαρέτ, για να εκπληρωθεί εκείνο, το οποίο είπαν οι προφήτες, πως θα ονομασθεί Ναζωραίος.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 27.12.2020