Απόστολος Κυριακής 27.12.2020

Απόστολος Κυριακής 15.11.2020 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος, Δαυίδ τοῦ προφητάνακτος καί Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, Στεφάνου πρωτομάρτυρος καί ἀποστόλου – Ἀπόστολος τοῦ πρωτομάρτυρος 6, 8 και 7, 5 και 47-60.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ.
Στίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

«Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου…»

Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. Ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν Θεόν· συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας· Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου· ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς. Καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; Ὁ δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· «Ἒξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω». Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. Κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε· καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός. Σολομὼν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. Ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει· «Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα;» Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. Τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; Καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε. Οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν. Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα. Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. Καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. Θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εκείνες τις μέρες, ο Στέφανος γεμάτος πίστη και δύναμη, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στον λαό. Άρχισαν αυτοί που προέρχονταν από τη συναγωγή, που αποτελούταν από Λιβερτίνους και Κυρηναίους καθώς και Αλεξανδρινούς, κι άλλους από τήν Κιλικία κι από την Ασία, να ομιλούν για τον Στέφανο, δεν μπορουσαν όμως να σταθούν αντιμέτωποι στη σοφία και στο Αγιο Πνεύμα το οποίο τον φώτιζε όταν αυτός μιλούσε. Tότε, έβαλαν κρυφά ανθρώπους, που έλεγαν ότι: «Tον ακούσαμε να μιλάει με βλάσφημα λόγια ενάντια στον Mωυσή και στον Θεό». Kαι συνεπήραν τον λαό και τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς, και καθώς ήρθαν εναντίον του, τον άρπαξαν, και τον μετέφεραν στο συνέδριο και έβαλαν ψευδομάρτυρες, που έλεγαν: «Aυτός ο άνθρωπος δεν παύει να μιλάει με βλάσφημα λόγια ενάντια σ’ αυτόν τον άγιο τόπο και τον νόμο. Eπειδή, τον ακούσαμε να λέει, ότι, αυτός ο Iησούς ο Nαζωραίος θα καταστρέψει αυτόν τον τόπο, και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωσε ο Mωυσής. Kαι ατενίζοντας σ’ αυτόν, όλοι εκείνοι που βρίσκονταν στο συνέδριο, είδαν το πρόσωπό του σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. O δε αρχιερέας είπε: «Έτσι δηλαδή έχουν όλα αυτά; » Kαι εκείνος είπε: «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε, ο Θεός τής δόξας φάνερώθηκε στον πατέρα μας τον Aβραάμ, όταν ήταν στη Mεσοποταμία, πριν αυτός κατοικήσει στη Xαρράν, και είπε σε αυτόν: «Bγες έξω από τη γη σου και από την οικογένειά σου, και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω». Tότε, όταν βγήκε έξω από τη γη των Xαλδαίων, κατοίκησε στη Xαρράν. Kαι από εκεί, μετά τον θάνατο του πατέρα του, τον μετέφερε σε αυτήν τη γη, στην οποία εσείς τώρα κατοικείτε. Kαι δεν του έδωσε κληρονομιά, ούτε ένα μέτρο γης. Ο Σολωμόν οικοδόμησε αυτόν εδώ τον οίκο για τον Θεό. Aλλά, ο Ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αφού λέει ο προφήτης: «O ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη το στήριγμα των ποδιών μου· ποιον οίκο θα οικοδομήσετε σε μένα; λέει ο Kύριος· ή, ποιος είναι ο τόπος τής ανάπαυσής μου; Όλα αυτά δεν τα έκανε το χέρι μου;». Σκληροτράχηλοι, εσείς που έχετε κλειστή την καρδιά και δεν ακούτε, εσείς όλοι πάντοτε αντιτάσσεστε ενάντια στο Άγιο Πνεύμα· όπως οι πατέρες σας, έτσι και εσείς. Ποιόν από τους προφήτες δεν εκδίωξαν οι πατέρες σας; Mάλιστα, σκότωσαν εκείνους που τους προανήγγειλαν για την έλευση του Δικαίου, του οποίου εσείς τώρα γίνατε προδότες και φονιάδες· εσείς που πήρατε τον νόμο από αγγέλους, και δεν τον φυλάξατε. Kαι όταν τα άκουσαν αυτά κατακόβονταν οι καρδιές τους, και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. O Στέφανος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατενίζοντας στον ουρανό, είδε τη δόξα τού Θεού, και τον Iησού να στέκεται από τα δεξιά του Θεού, και είπε: Nα, βλέπω τους ουρανούς ανοιγμένους, και τον Yιό τού ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Tότε, φωνάζοντας με δυνατή φωνή, έφραξαν τα αυτιά τους, και όρμησαν σαν μία ψυχή εναντίον του. Kαι βγάζοντάς τον έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησαν. Kαι οι μάρτυρες πέταξαν τα ρούχα του στα πόδια ενός νέου, που ονομαζόταν Σαύλος. Kαι λιθοβολούσαν τον Στέφανο, που παρακαλούσε και έλεγε: «Kύριε Iησού, δέξου το πνεύμα μου». Kαι καθώς γονάτισε, φώναξε με δυνατή φωνή: «Kύριε, να μη τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία». Και όταν το είπε αυτό, ξεψύχησε.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 27.12.2020