Ευαγγέλιο Κυριακής 20.12.2020

Ευαγγέλιο Κυριακής - Λειτουργική ζωή - Απαρχή

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, μνήμη πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπό Ἀδάμ ἄχρις Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· ὁμοίως καί τῶν προφητῶν καί προφητιδῶν, ἐξαιρέτως δέ τοῦ προφήτου Δανιήλ καί τῶν τριῶν παίδων – Μτθ. 1, 1-25.

«Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ…»

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυΐδ τὸν βασιλέα. Δαυΐδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοάμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφάτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ο Ιούδας πάλι γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ, ο Φαρές τον Εσρώμ, ο Εσρώμ τον Αράμ. Ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ τον Ναασσών, ο Ναασσών  τον Σαλμών. Ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ, ο Βοόζ τον Ωβήδ από την Ρουθ, ο Ωβήδ τον Ιεσσαί. Ο Ιεσσαί πάλι γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Ο Δαβίδ ο βασιλέας γέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα του Ουρίου. Ο Σολομώντας γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ τον Αβιά, ο Αβιά τον Ασά, ο Ασά τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ τον Ιωράμ, ο Ιωράμ τον Οζίαν. Ο Οζίας πάλι γέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ τον Άχαζ, ο Άχαζ  τον Εζεκία. Ο δε Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής τον Αμών, ο Αμών τον Ιωσία. Ο Ιωσίας πάλι γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς αυτού, την εποχή της υποχρεωτικής μετεγκατάστασης των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα. Και μετά τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ τον Ζοροβάβελ, ο Ζοροβάβελ τον Αβιούδ, ο Αβιούδ τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ τον Αζώρ, ο  Αζώρ τον Σαδώκ, ο Σαδώκ τον Αχείμ, ο Αχείμ τον Ελιούδ, ο Ελιούδ τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ πάλι γέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, η οποία γέννησε τον Ιησούς τον λεγόμενο Χριστό. Όλες λοιπόν οι γενεές από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ, είναι δεκατέσσερις και από τον Δαβίδ έως τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα, είναι δεκατέσσερις, και από τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα έως τον Χριστό, είναι γενεές δεκατέσσερις. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε αφού η μητέρα του η Μαρία μνηστεύθηκε τον Ιωσήφ, προτού ζήσουν ως σύζυγοι, βρέθηκε να εγκυμονεί από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωσήφ ο σύζυγός της, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, θέλησε να την χωρίσει κρυφά. Και ενώ τα σκεφτόταν αυτά, εμφανίστηκε ξαφνικά Άγγελος Κυρίου σε όνειρο και του είπε: «Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μην φοβηθείς να δεχτείς στον οίκο σου τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι αυτό που γεννιέται μέσα της είναι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θα γεννήσει υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Και όλο αυτό συνέβη, για να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Κύριος δια του προφήτου, ο οποίος λέει: «Ιδού, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσουν Εμμανουήλ, που ερμηνεύεται: «ο Θεός είναι μαζί μας». Και ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο του, και έκανε όπως τον πρόσταξε ο Άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα του και δεν είχε μαζί της συζυγική σχέση, ούτε ακόμα και όταν γέννησε τον υιό της τον πρωτότοκο, και τον ονόμασε Ιησού.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 20.12.2020