Απόστολος Κυριακής 13.12.2020

Απόστολος Κυριακής 15.11.2020 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΖ’ Ἐπιστολῶν, τῶν ἁγίων Προπατόρων – Τῶν Προπατόρων, Κολ. 3, 4-11.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ’.
Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπί πᾶσαν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

«Ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός…»

Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του στη δόξα του. Νεκρώστε, λοιπόν, το σώμα σας που βρίσκεται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού στους απειθείς γιούς, ανάμεσα στους οποίους και εσείς κάποτε περιδιαβήκατε, όταν ζούσατε μέσα στην αμαρτία. Τώρα, όμως, διώξτε και εσείς τα πάντα, την οργή, τον θυμό, την κακία, τη βλασφημία, τα αισχρά λόγια που λέτε. Μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο, αποχωριστείτε τον παλαιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του, και ενδυθείτε με τον νέο, τον ανακαινισμένο άνθρωπο που οδεύει στην επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού του, για τον οποίο δεν υπάρχει «Έλληνας και Ιουδαίος», περιτετμημένος και δίχως περιτομή, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά είναι τα πάντα και σε όλα Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 13.12.2020