Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Νικολάου

Δοξαστικό των Αίνων του Αγίου Νικολάου - Λειτουργική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Ήχος πλ. α’

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων, σκιρτήσωμεν ἑόρτια, καὶ χορεύσωμεν ἀγαλλόμενοι, τῇ ἐτησίῳ πανηγύρει τοῦ θεοφόρου Πατρός· Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καὶ τὸν δι’ ὀνείρου φρικτῆς ἐπιστασίας, Βασιλέα πείθοντα, ἀναιτίους κρατουμένους τρεῖς, ἀπολῦσαι στρατηλάτας, ἀνυμνείτωσαν. Ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι, τόν τοῦ καλοῦ Ποιμένος, ὁμόζηλον Ποιμένα, συνελθόντες εὐφημήσωμεν. οἱ ἐν νόσοις τὸν ἰατρόν, οἱ ἐν κινδύνοις τὸν ῥύστην, οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν προστάτην, οἱ πένητες τὸν θησαυρόν, οἱ ἐν θλίψεσι τὴν παραμυθίαν· τὸν συνοδίτην οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν θαλάσσῃ τὸν κυβερνήτην, οἱ πάντες τὸν πανταχοῦ θερμῶς προφθάνοντα, μέγιστον Ἱεράρχην, ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν· Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης, καὶ σῶσον τὴν ποίμνην σου ταῖς ἱκεσίαις σου.


Απόδοση στη Νεοελληνική:

Ας σαλπίσουμε μέσω του τραγουδιού, ας σκιρτήσουμε εορταστικά κι ας χορέψουμε με χαρά για την ετήσια πανήγυρη του θεοφόρου Πατέρα μας. Βασιλιάδες και άρχοντες ας συντρέξουν και ας ανυμνήσουν αυτόν που με όνειρο απελευθέρωσε τους τρεις αδίκως φυλακισμένους για εξέγερση. Ποιμένες και διδάσκαλοι μαζευτείτε να ευφημήσουμε τον ποιμένα που έδειξε παρόμοιο ζήλο με τον μόνο καλό Ποιμένα. Ας εγκωμιάσουμε οι άρρωστοι τον ιατρό, όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο, αυτόν που τους απαλλάσσει, οι αμαρτωλοί τον προστάτη, οι φτωχοί τον θησαυρό, οι θλιμμένοι την παρηγοριά, οι οδοιπόροι τον συνοδοιπόρο, οι ναυτικοί τον κυβερνήτη, οι πάντες αυτόν που προφθάνει παντού, ας πούμε στον Μέγιστο Ιεράρχη: «Πανάγιε Νικόλαε, πρόφτασε, λύτρωσέ μας από την παρούσα ανάγκη και σώσε την ποίμνη σου με τις ικεσίες σου».

Δοξαστικό των αίνων Αγίου Νικολάου – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή