Ευαγγέλιο Κυριακής 29.11.2020

Ευαγγέλιο Κυριακής - Λειτουργική ζωή - Απαρχή

Κυριακή ΙΓ’ Λουκᾶ – Λκ. 18, 18-27

«Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν…»

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ρώτησε τον Ιησού κάποιος άρχοντας, λέγοντας: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;». Και του είπε ο Ιησούς: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Γνωρίζεις τις εντολές. Μην μοιχεύσεις, μην φονεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Και αυτός είπε: «όλα αυτά τα φύλαξα από τότε που ήμουν νέος». Αφού τα άκουσε, λοιπόν, αυτά ο Ιησούς, του είπε: «Ένα ακόμα σου λείπει: πούλησε όλα όσα έχεις και διαμοίρασέ τα στους φτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρό στον Ουρανό, κι έλα, ακολούθησέ με». Ακούγοντας τα, όμως, αυτά εκείνος, λυπήθηκε βαθιά, διότι ήταν πολύ πλούσιος. Όταν τον είδε ο Ιησούς τόσο λυπημένο, είπε: «πόσο δύσκολα θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Θεού αυτοί που έχουν χρήματα! Διότι είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά ένας πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού». Αυτοί, όμως, που άκουσαν τα λόγια αυτά είπαν: «και ποιος μπορεί να σωθεί;». Και εκείνος απάντησε: «Τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι κατορθωτά για τον Θεό».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 29.11.2020