Απόστολος Κυριακής 29.11.2020

Απόστολος Κυριακής 15.11.2020 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΕ’ Ἐπιστολῶν – Ἐφεσ. 4, 1-7.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

«Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα..»

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, φυλακισμένος για τον Κύριο, να προχωρήσετε επάξια στην κλήση που κληθήκατε, με πλήρη ταπείνωση και πραότητα, με μακροθυμία, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας με επιμέλεια να τηρείτε την ενότητα του Πνεύματος με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως και κληθήκατε μέσα στη μία και αυτή ελπίδα της κλήσης σας. Ένας ο Κύριος, μία η πίστη, ένα το βάπτισμα. Ένας ο Θεός και Πατέρας των πάντων, εκείνος που δεσπόζει σε όλα και ενεργεί μέσα από όλα και μέσα σε όλους μας. Και σε κάθε έναν από εμάς δόθηκε η Χάρη, σύμφωνα με το μέτρο, με το οποίο δωρίζει ο Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 29.11.2020