«Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα…»

Δοξαστικό Εισοδίων της Θεοτόκου - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Ἦχος πλ. δ’ – Σίμωνος Καρρᾶ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα,Μετά τη γέννησή σου, Θεόνυμφε Δέσποινα,
παρεγένου ἐν Ναῷ Κυρίου, πήγες στον Ναό του Κυρίου,
τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγιασμένη.για να ανατραφείς στα Άγια των Αγίων, επειδή ήσουν αγιασμένη.
Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν Πανάμωμον,Τότε απεστάλη και ο Γαβριήλ σε σένα την Πάναγνη,
τροφὴν κομίζων σοι. φέρνοντάς σου τροφή.
Τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν, Εκθαμβώθηκαν όλοι οι ουρανοί,
ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν.βλέποντας το Άγιο Πνεύμα να κατασκηνώνει μέσα σου.
Διὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε, Γι’ αυτό ακηλίδωτε, αμόλυντε,
ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη, εσύ που δοξάζεσαι στον ουρανό και στη γη,
Μητέρα του Θεού, σώζε το γένος μας.Μήτηρ Θεοῦ, σῷζε τὸ γένος ἡμῶν.

«Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα…» – Δοξαστικό Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου – Ἦχος πλ. δ’ Ψάλλει χορός υπό τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλο Στανίτσα.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή