Δοξαστικό Εισοδίων της Θεοτόκου

Δοξαστικό Εισοδίων της Θεοτόκου - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Κείμενο:

Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν Ναῷ Κυρίου, τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγιασμένη. Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν Πανάμωμον, τροφὴν κομίζων σοι. Τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν, ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν. Διὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε, ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη, Μήτηρ Θεοῦ, σῷζε τὸ γένος ἡμῶν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Μετά τη γέννησή σου, Θεόνυμφε Δέσποινα, πήγες στον Ναό του Κυρίου, για να ανατραφείς στα Άγια των Αγίων, επειδή ήσουν αγιασμένη. Τότε απεστάλη και ο Γαβριήλ σε σένα την Πάναγνη, φέρνοντάς σου τροφή. Εκθαμβώθηκαν όλοι οι ουρανοί, βλέποντας το Άγιο Πνεύμα να κατασκηνώνει μέσα σου. Γι’ αυτό ακηλίδωτε, αμόλυντε, εσύ που δοξάζεσαι στον ουρανό και στη γη, Μητέρα του Θεού, σώζε το γένος μας.

Δοξαστικό Εισοδίων της Θεοτόκου