«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται…»

Δοξαστικό Όρθρου Εισοδίων της Θεοτόκου - ήχος β' - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καί νῦν και ἀεὶ καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἦχος β’ – Πέτρου Λαμπαδαρίου.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται, ἡ Πανάμωμος Παρθένος,Σήμερα στον Ναό οδηγείται η Αγνή Παρθένος,
εἰς κατοικητήριον τοῦ παντάνακτος Θεοῦ,στην κατοικία του Παντοδύναμου Θεού
καὶ πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν τροφοῦ.και δωρητή όλης της ζωής μας.
Σήμερον τὸ καθαρώτατον ἁγίασμα,Σήμερα το καθαρότατο αγίασμα,
ὡς τριετίζουσα δάμαλις, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἰσάγεται.ως τρίχρονο κοριτσάκι, εισάγεται στα Άγια των Αγίων.
Tαύτῃ ἐκβοήσωμεν, ὡς ὁ Ἄγγελος∙Ας κραυγάσουμε προς αυτήν, όπως ο Άγγελος:
Χαῖρε μόνη ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη.«Χαίρε πρώτη και ευλογημένη μεταξύ των γυναικών».
«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου – Ἦχος β’. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή