Δοξαστικό Όρθρου Εισοδίων της Θεοτόκου

Δοξαστικό Όρθρου Εισοδίων της Θεοτόκου - ήχος β' - Απαρχή

Κείμενο:

Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται, ἡ Πανάμωμος Παρθένος, εἰς κατοικητήριον τοῦ παντάνακτος Θεοῦ, καὶ πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν τροφοῦ. Σήμερον τὸ καθαρώτατον ἁγίασμα, ὡς τριετίζουσα δάμαλις, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἰσάγεται. Tαύτῃ ἐκβοήσωμεν, ὡς ὁ Ἄγγελος΄ Χαῖρε μόνη ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Σήμερα στον Ναό οδηγείται η Αγνή Παρθένος, στην κατοικία του Παντοδύναμου Θεού και δωρητή όλης της ζωής μας. Σήμερα το καθαρότατο αγίασμα, ως τρίχρονο κοριτσάκι, εισάγεται στα Άγια των Αγίων. Ας κραυγάσουμε προς αυτήν, όπως ο Άγγελος: «Χαίρε πρώτη και ευλογημένη μεταξύ των γυναικών».